Missie en visie op de Ark

1.     Inleiding
Wie zijn wij en hoe willen wij (h)erkend worden?

De Ark is een oecumenische basisschool.
We gaan uit van wat ons samenbindt: “het geloof in God, schepper van hemel en aarde”. Op school wordt gewerkt vanuit een christelijke levenshouding. Dit is onder meer merkbaar aan het belang dat gehecht wordt aan wederzijds respect tussen volwassenen en kinderen en tussen volwassenen onderling, iets wat volgens ons ook vanuit humaan oogpunt voor zichzelf zou moeten spreken.
Kinderen leren als vanzelfsprekend tolerant en respectvol om te gaan met mensen die zich onderscheiden door een handicap, huidskleur of status. De Ark wil een huis zijn waar kinderen (en volwassenen) van diverse achtergronden zich veilig en geborgen voelen.
Leven in een multiculturele maatschappij is voor de Ark een vanzelfsprekendheid en de kinderen moeten hier dus op voorbereid worden. Dit gebeurt op de Ark middels het ontwikkelen van een positieve kijk op de samenleving. Ook vinden we het belangrijk de kinderen te leren welke rechten en plichten zij hebben in de maatschappij. De Ark wil een school zijn, waarin de zorg voor elkaar centraal staat. Ons motto is dan ook : “Zorg voor elkaar”.

2.     Missie
Wat geven wij kinderen mee voor hun toekomst?

In de missie beschrijven we wat onze leerlingen na 8 jaar op de Ark moeten kennen en kunnen om ze met een veilig gevoel los te kunnen laten in de maatschappij.
Hieronder geven we in zeven domeinen aan op welke manier wij ervoor willen zorgen dat onze leerlingen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, op ieder gebied maximaal kunnen ontwikkelen.

Leren
Onze focus ligt in alle opzichten op leren! Met name de basisvaardigheden (rekenen, taal, begrijpend lezen) vormen het uitgangspunt voor ons onderwijs. We willen ervoor zorgen dat onze leerlingen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, op ieder gebied maximaal kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken kijken we naar de individuele leerling, stellen we leerdoelen die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling en we passen ons onderwijs, waar mogelijk, aan aan de leerling. Vanuit het uitgangspunt dat ieder kind op een andere manier leert willen we binnen onze lessen aandacht besteden aan de meervoudige intelligenties.
Uitgaande van de gedachte dat samenwerken meer oplevert willen we kinderen leren constructief samen te werken om op die manier hun eigen talenten in te zetten en de talenten van een ander te benutten. Ditzelfde geldt ook voor collega’s onderling. Door met en van elkaar te leren kunnen we onze kwaliteiten maximaal inzetten.

Normen en waarden
Door kinderen te leren om zichzelf, de ander en de omgeving te respecteren willen we ze medeverantwoordelijk maken en ze meegeven dat ze een deel van het grote geheel zijn en dus het verschil kunnen maken.
We leren kinderen in een veilige en prettige omgeving zichzelf te ontplooien en we willen hun zelfredzaamheid vergroten. Daarbij vinden we het belangrijk om aan collega’s, leerlingen en ouders duidelijk aan te geven wat er -t.a.v. de omgangsvormen- van hen verwacht wordt en waar de grenzen liggen. Gaat men over die grenzen heen dan zal dat consequenties hebben.

Minder individualisering
In de samenleving is er steeds meer sprake van individualisering. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van onze school is dan ook dat we de kinderen willen leren om zorg te dragen voor hun naasten (dichtbij en verweg). Ervanuit gaande dat wij een deel van het grote geheel zijn willen we de kinderen door middel van maatschappelijke projecten en lessen over maatschappelijke problemen leren hun steentje bij te dragen aan onze wereld.
Als leerkrachten vinden we het belangrijk om elkaar te ondersteunen en ons bij elkaar zo veilig te voelen dat we elkaar om hulp en advies kunnen vragen.

ICT
Door in iedere groep met een digibord te werken kunnen we bij alle vakken digibordsoftware van de methode gebruiken. We willen hiermee ons onderwijs voor kinderen, die opgroeien in een digitale maatschappij, aantrekkelijk en passend bij hun belevingswereld aanbieden.
Om te zorgen dat kinderen de computer kunnen gebruiken als onderdeel van het leren is het belangrijk dat alle leerlingen de computervaardigheden beheersen die nodig zijn om ICT te gebruiken bij het leren.
Bij de aanschaf van nieuwe methodes willen we ons richten op de toekomst en kiezen voor online methodes die de inhoud jaarlijks up-to-date houden. De komende jaren willen we daarbij gaan werken met tablets om de leerlingen aan de hand van hun resultaten feedback op het proces te kunnen geven. Daarnaast is het wenselijk dat er een computerlokaal komt waar leerlingen instructie kunnen krijgen of een toets kunnen maken.

Actuele kennis
Om leerlingen voor te kunnen bereiden op de maatschappij van de toekomst is het belangrijk om ons te blijven scholen. Dit kan plaatsvinden door opleidingen buiten (en in) schooltijd te volgen, maar ook door kennis met elkaar te delen en bij elkaar in de klas te kijken. Door met digitale methodes te gaan werken, houden we de informatie voor de leerlingen up-to-date.

Opvoedingstaken
Met Kanjertraining werken we o.a. aan de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen. Met de inzet van deze methode zien we veel mogelijkheden om alle betrokken partijen (leerlingen, ouders en leerkrachten) respectvol met elkaar om te laten gaan en regels en afspraken allemaal na te komen. We willen ons hier de komende jaren nog verder in ontwikkelen.
In dit opzicht is het van belang om de verantwoordelijkheden van ouders en van school te onderscheiden. Tegenwoordig is de grens daartussen steeds vager. Wij willen daar duidelijk in zijn: de school wil nauw samenwerken met de ouders, maar vindt het ook belangrijk dat ouders hun eigen verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de opvoeding.

Verantwoording
We vinden het uitermate belangrijk om, naast de resultaten van de groep of van de school als geheel, vooral ook naar de individuele leerlingen te kijken. Als de groei van kinderen op hun eigen niveau bekeken wordt, is er veel meer aandacht voor het ontdekken van ieders eigen talent.

3.     Ons motto
Waarmee willen wij ons profileren?


Ons motto is: Zorg voor elkaar!

De slogan “Zorg voor elkaar” is tweeledig te interpreteren. Enerzijds als een opdracht: door ons werk heen is de rode draad, heb zorg voor elkaar! Zorg voor de mensen om ons heen: de kinderen, de ouders, de teamleden, enz. Anderzijds is het een constatering: onze zorg is voor elkaar, is goed geregeld! De personele inzet op het gebied van leerlingenzorg is groot!

4.     Identiteit
Wie zijn wij en wat zijn onze centrale waarden?


Bekwaamheid
Door ons als team te blijven ontwikkelen kunnen we nieuwe inzichten ontwikkelen en blijven anticiperen op veranderingen in het onderwijs.

Samenwerken
Door samen te werken leren we van elkaar en maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit geldt voor zowel het team als voor de leerlingen.

Plezier
Kinderen verdienen een leerkracht die plezier heeft in zijn werk. Een team functioneert ook beter als er naast het serieuze werk ook ruimte is voor humor en plezier.

Veiligheid
Kinderen en volwassenen kunnen pas goed functioneren als ze zich veilig en geborgen weten. Dit is een voorwaarde om goed te kunnen leren.

Religie
Wij werken vanuit de Christelijke normen en waarden. Hoewel er aandacht en respect is voor alle andere religies, is de Christelijke identiteit ons uitgangspunt.
 
5.     Visie.
Waar staan wij nu en waar willen we staan over vier jaar?


Uitgaande van de domeinen die genoemd zijn bij de missie (en die vrij algemeen zijn opgesteld) volgt hier een concrete uitwerking van onze visie op die genoemde gebieden. Hieronder staat kort beschreven wat wij in de komende vier jaar op ieder genoemd gebied willen ontwikkelen. De verdere uitwerking van al onze plannen kunt u bij iedere paragraaf van dit schoolplan lezen.

Leren
In de afgelopen twee jaar hebben we vanuit het Natuurlijk Leren veel tools aangereikt gekregen om boeiend onderwijs te geven. Het komende jaar willen we gebruiken om deze tools verder uit te werken en ons te bekwamen in het inzetten van de juiste tool voor de juiste les. We willen hiervoor verdiepingsworkshops en klassenbezoeken van één of meer mensen van Natuurlijk Leren aanbieden aan het team. (2015 2016)
We vinden het belangrijk dat leerlingen samen werken en samen leren. Om leerlingen steeds beter te laten samenwerken willen we de komende jaren meer gebruik gaan maken van coöperatieve werkvormen. Hier willen we in 2016-2017 studiedagen aan besteden.
In alle groepen werken we met het visueel maken van de leerdoelen. Komend jaar willen we ons verder bekwamen in het stellen van duidelijke, kindvriendelijke doelen en het werken met leerdoelen borgen. Bij de groepen 1 en 2 willen we gaan werken met leerdoelen in pictogrammen.

Normen en waarden
Vanuit de christelijke identiteit willen we de leerlingen normen en waarden meegeven. We bieden de leerlingen vanuit de methode Trefwoord niet alleen Bijbelverhalen aan, maar ook verhalen uit andere geloven. Om de leerlingen een brede kijk op religie mee te geven willen we in de bovenbouw weer gaan werken met de methode Wereldgodsdiensten. (2015 2016) 
We werken met de methode Kanjertraining, van waaruit we duidelijke regels en afspraken hebben gemaakt voor de manier waarop we met elkaar om gaan. De komende jaren willen we steeds duidelijker afspreken hoe we deze regels en afspraken willen handhaven. Het moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn wat er van ze verwacht wordt en wat de consequenties zijn als een van de partijen zich hier niet aan houdt. We werken toe naar een vernieuwd gedragsprotocol voor ouders (2017 2018)

Minder individualisering
We vinden het belangrijk om ouders in een vroeg stadium te betrekken bij zorgvragen over hun kind. We willen samenwerken met ouders om de leerlingen optimaal te kunnen laten leren.
Ons motto is Zorg voor elkaar. Dit willen we o.a. gestalte geven door jaarlijks een maatschappelijk project te organiseren (bijvoorbeeld in samenwerking met Serve the City).
Door de leerlingen meer groepsdoorbroken aan projecten te laten werken willen we de onderlinge relatie op school versterken.

ICT
We vinden het belangrijk dat leerlingen voldoende computervaardigheden hebben om de computer te gebruiken als middel om te leren en te communiceren.
Om in de toekomst ICT steeds meer in te kunnen zetten bij de lessen hebben we een snellere internetverbinding nodig. (2015 2016)
In onze nieuwe zaakvakmethodes wordt veel gewerkt met online lesstof. De komende jaren willen we de lesstof steeds meer met tablets gaan verwerken. In 2015-2016 willen we onderzoeken of het mogelijk is tablets voor één groep aan te schaffen, zodat de bovenbouwgroepen via een roulatiesysteem tijdens tenminste één zaakvak met tablets kunnen werken. Deze tablets kunnen dan ook gebruikt worden om de Citotoetsen bij de groepen 1 ten 2 digitaal af te nemen.

Actuele kennis
We vinden het belangrijk om als team op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen op onderwijsgebied. We willen dit doen door ons te blijven scholen met cursussen, opleidingen en workshops die we binnen de school kunnen gebruiken om het leren van de kinderen op een nog hoger plan te krijgen. Daarnaast willen we meer stagiaires de school in halen om via hen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.
Om te zorgen dat de lesstof up to date is werken we met moderne methodes. Komend jaar gaan we voor alle zaakvakken met een nieuwe methode werken. Dit moet de komende jaren geborgd worden.

Opvoedingstaken
We vinden het belangrijk dat leerlingen zelfredzaam zijn. Door leerlingen meer verantwoording te geven en ze meer bij hun eigen onderwijs te betrekken willen we ervoor zorgen dat leerlingen voldoende bagage meekrijgen om als zelfstandige volwassenen een goede plek in de maatschappij te krijgen.
We ervaren dat steeds meer opvoedingstaken bij de school en bij de leerkracht komen te liggen. We willen ervoor waken dat wij de taak van ouders over gaan nemen en willen onze prioriteit bij het onderwijs blijven leggen.
We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede en verantwoorde manier met sociale media om leren gaan. Om te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is hoe we binnen de school omgaan met sociale media moet het sociale media protocol nagekeken en eventueel bijgesteld worden. (2015 2016)

Verantwoording
We werken met groepsplannen en groepsoverzichten. We willen ons hier verder in bekwamen, zodat het een wezenlijk onderdeel van ons lesgeven gaat worden.

Door te gaan werken met een nieuw administratiesysteem (ParnasSys) willen we een uniforme manier van verslaglegging ontwikkelen. We willen door het volgen van een workshop zorgen dat alle leerkrachten op een beknopte en integere manier het dossier van de leerlingen bijhouden. (2016 2017)

Focus op leren
Hoe geven wij invulling aan onze focus op leren?


De afgelopen twee jaar hebben we ons als team nog meer geprofessionaliseerd. Leerkrachten die blijven leren, leren kinderen namelijk meer.

Door verschillende trainingen te volgen op het gebied van boeiend onderwijs, opbrengstgericht observeren en leerdoelen stellen zijn we in staat om leerlingen meer te leren en nog beter tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. De kennis en vaardigheden die het team tijdens het professionaliserings traject heeft geleerd zijn geimplementeerd en worden op de volgende manier toegepast:
 • Leerkrachten verwoorden bij de lessen leerdoelen vanuit het perspectief van de leerlingen.
 • Leerteams gaan drie keer per jaar de klassen in om opbrengstgericht te observeren. Dit doen zij door leergesprekken met leerlingen te houden. De feedback die de leerkrachten hieruit krijgen kunnen ze gebruiken om hun leerdoelen nog scherper te krijgen.
 • Door het gebruik van vormgevers gaan we het systeemdenken bij leerlingen activeren zodat ze steeds meer grip krijgen op complexe situaties en daardoor in staat zijn om beter te leren.
 • Leerkrachten kunnen uit een goed gevulde gereedschapskist kiezen welke werkvorm ze bij een les in gaan zetten. Door veel verschillende werkvormen te gebruiken willen we tegemoet komen aan de verschillende intelligenties waardoor alle leerlingen de kans krijgen om te leren op een manier die bij ze past.
 • We hebben een keer per maand een onderwijsinhoudelijk overleg ingesteld waarin we in clusters van enkele leerkrachten kijken naar de resultaten en met elkaar in gesprek  gaan over de manier waarop we die resultaten kunnen verbeteren. Uit deze overleggen zijn collegiale consultaties ontstaan waarbij leerkrachten van elkaar leren en hun expertise kunnen delen.
Ook de komende jaren willen we ons als team blijven ontwikkelen. Voor school jaar 2015-2016 hebben we de volgende leeractiviteiten gepland:
 • Om verantwoorde keuzes te kunnen maken in wat we leerlingen aanbieden gaan we ons meer verdiepen in de leerlijnen. Dit doen we door een week lang geen methodes te gebruiken waardoor we helemaal vanuit de leerlijnen zullen moeten lesgeven. Daarna hopen we beter in staat te zijn om de methode te volgen als dat zinnig is en los te laten als we andere werkvormen in willen zetten.
 • We willen er voor zorgen dat het gebruik van vormgevers en systeemdenken binnen de schoolcultuur gaat behoren. Om dit nog verder te borgen zullen we iemand van “Natuurlijk Leren’ vragen om klassenbezoeken af te leggen en hiervan terugkoppelingen te geven in het team zodat we met en van elkaar kunnen leren.
 • We gaan verder met de collegiale consultaties en zullen dit uit gaan breiden met het bekijken van opnames van elkaars lessen om ook op die manier van elkaar te leren.
 • We gaan verder met het houden van leergesprekken in de groep en het stellen van leerdoelen. Ook dit willen we zo ver ontwikkelen dat het een deel van onze schoolcultuur gaat worden.
 • We willen leerlingen meer bij hun eigen onderwijs gaan betrekken om ze meer betrokken en gemotiveerd te laten leren. Dit willen we o.a. voor elkaar krijgen door ons meer te gaan verdiepen in het houden van constructieve kindgesprekken en het maken van kindplannen. Om dit voor elkaar te krijgen willen we gebruik gaan maken van de hulpkaarten die ‘ Zien in de klas ‘ hiervoor ontwikkeld heeft.
Voor de periode na 2015-2016:
 
 • We willen boeiend onderwijs schoolbreed blijven ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat leerkrachten zich nog bewuster worden van de leerdoelen en leerlijnen zodat per les verantwoorde en bewuste keuzes gemaakt kunnen worden in de manier waarop de leerstof aangeboden wordt. Hierbij willen we steeds meer rekening gaan houden met de meervoudige intelligenties.
 • Om het maximale uit de capaciteiten van leerlingen te halen willen we de leerlingen steeds meer betrekken bij hun eigen leerproces. De komende jaren zal het kindgesprek en het kindplan een grotere rol in gaan nemen in ons onderwijs.
 • We willen de focus gaan leggen op de 21e century skills om beter tegemoet te komen aan wat de maatschappij in de toekomst van onze leerlingen zal vragen. Dit zullen we oa gaan doen door het systeem denken al vanaf de kleuters aan te leren. Daarnaast zullen we ook veel meer met digitale methodes gaan werken.
 • Een van de uitgangspunten van handelings gericht werken is het betrekken van de ouders. De komende jaren willen we samen met de ouders bekijken hoe we hen meer bij het leerproces van hun kinderen kunnen betrekken.
 • We willen zorgen voor een profesioneel team door enerzijds de individuele leerkrachten te stimuleren om zich verder te bekwamen, anderzijds door team gerichte scholing aan te bieden.
 • Door het analyseren van data willen we school-, groeps- en individuele doelen blijven stellen. Door opbrengstgericht te werken willen we dat iedere leerling zijn capaciteiten en talenten optimaal leert gebruiken.
 
Opgesteld in mei 2015
Oecumenische Basisschool De Ark - Schelpenhoek 170 - 1112 DM- Diemen - Telefoon: 020 - 699 44 84